(1)
Medina-Jasso, M.; Arzola-GonzálezJ. F.; Piña-ValdezP.; Nieves-Soto, M. Effect of the Diet Traditional and Non-Traditional on the Respiration and Excretion in Larvae of White Shrimp Litopenaeus Vannamei. Revista Mvz Córdoba 2015, 20, 4917-4928.